MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY

Vårt företags huvudsyfte är att skapa positiva miljöer genom att tillföra estetiska värden, samt långsiktigt skydda och bevara ytor. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Därför vill vi att verksamheten skall präglas av en helhetssyn där miljöpåverkan beaktas i alla led, från inköp av produkter till de tjänster vi tillhandahåller. Vi eftersträvar att alltid göra de bästa miljövalen och vi arbetar hårt med att ständigt förbättra vår verksamhet utifrån våra kunders perspektiv och i enighet med våra företagsvärderingar. Vi vill uppnå ett miljö- och hållbarhetsarbete som lever upp till och sträcker sig längre än befintliga lagar och regler samt vara en pådrivande aktör för att hållbarhetsarbetet inom branschen ska accelerera.

VÅRT MILJÖARBETE I PRAKTIKEN:

 • Vi källsorterar på arbetsplatsen och återbrukar användbart material
 • Vi förespråkar vattenbaserade färger i våra säljmöten
 • Vi planerar inköp för att minimera spill
 • Vi väljer grön el till vår anläggning genom GodEl

VÅRA MILJÖMÅL:

 • Vi ska minska antalet körda mil med 30%
 • Våra inköp av förbrukningsmaterial ska bestå av 100% fossilfri plast och/eller gjort på återvunnet material
 • Vi ska minska vårt avfall med 30%

FÖRVÄNTAT RESULTAT:

 • Att mängden färgspill ska inte överstiga 3 ton (=50% reduktion)
 • Att vårt osorterade avfall ska minska med 20%
 • Att 100% av våra inköp ska göras med hänsyn till miljön
 • Att vi undviker alla onödiga transporter

HÅLLBARHET FÖR OSS

Hållbarhet för oss innebär att kunna skapa miljöer som håller över tid och som innefattar kvalitativt måleri understött av en hållbar affärsmodell. Vi vill att hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet och innebära att alla våra avdelningar arbetar med miljö och kvalitet, att vår personal är utbildad och att vi arbetar för att ständigt förbättra vårt arbete. Vi är länken mellan producent och kund/slutkonsument och är i många fall omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsvision är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

Vi har konkretiserat vårt förhållningssätt till hållbarhet utifrån vår egen verksamhet, vårt tjänsteerbjudande och våra partnerskap.

VÅR EGEN VERKSAMHET

Att bedriva verksamhet, oavsett karaktär, görs i någon form på bekostnad av miljön. Vi har därför valt att statuera tuffa riktlinjer och mål som syftar till att säkerställa att vår verksamhet och tjänsteutveckling bedrivs med så låg klimatpåverkan som möjligt. Våra mål sträcker sig långsiktigt, såväl som kortsiktigt och ska följas upp med hjälp av transparenta nyckeltal som påvisar verksamhetens miljöprestanda.

Våra hållbarhetsmål ska motivera våra medarbetare att anamma kunskap om hur de kan bistå med hållbar vägledning till våra kunder och själva ha kännedom om hur de kan skapa en mer hållbar arbetsdag på Schööns Måleri. För att uppfylla våra mål i ett större sammanhang har Schööns Måleri, som första deltagande måleriföretag, skrivit på den lokala färdplanen LFM30 som syftar till att implementera en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Vi vill genom LFM30, våra mål och ambitioner gå från ord till handling för att genomföra praktiska åtgärder som maximerar branschens och samhällets klimatnytta.

VÅRT TJÄNSTEERBJUDANDE

Vi har etablerat oss som en seriös aktör med en stor bredd i vårt tjänsteerbjudande. Med detta anser vi att ett stort ansvar följer. Vårt hållbarhetsarbete ska resultera i en ökad leverantör-, kund-, och marknadsacceptans för vad en hållbar måleritjänst innebär.

Vi vill driva på måleribranschens miljömedvetenhet för att kunna stärka vår förmåga att påverka utbudet av och efterfrågan på klimatanpassade måleritjänster. Det innebär att vårt sortiment ska bestå av produktalternativ som i största möjliga mån är fossilfria och/eller gjort på återvunnet material.


VÅRA PARTNERSKAP

Det är viktigt för oss att ha nära relationer och att interagera med alla våra intressenter. Genom att ta ansvar och göra goda affärer som inte bara är bra för oss och våra kunder – utan för hela kedjan – vill vi väva samman hållbarhet med vårt tjänsteerbjudande.

Schööns Måleri vill genom samarbeten med våra leverantörer och kunder fokusera på att hitta nya cirkulära modeller samt minska klimatpåverkan från projekt och verksamheter. Att vi har hållbara leverantörskedjor samt att säkerställa efterlevnad och uppföljning av leverantörskrav utgör en stor del av vårt egna hållbarhetsarbete.

FÖRETAGSVÄRDERINGAR

TRANSPARENS GENTEMOT VARANDRA OCH VÅRA KUNDER

Våra medarbetare ska se Schööns Måleri som en långsiktig arbetsgivare vars internkommunikation präglas av transparens, lyhördhet och ärlighet. Vi vill skapa förtroende för varandra och för våra kunder och därmed främja långsiktiga relationer och god företagskultur.


FRAMGÅNG GENOM SAMARBETE

Våra medarbetare utgör grunden för vår affärsverksamhet och är vår viktigaste resurs. Därför är det avgörande att alla upplever sin arbetsplats som trygg och trivsam. Vår företagskultur ska präglas av ärlighet, samarbetsvilja, ansvarstagande och samsyn. Vi värdesätter mångfald, inkludering samt engagemang för personlig och professionell utveckling. Vi förespråkar samarbete då vi tror att det är en viktig faktor för framgång- mellan medarbetare, kunder, leverantörer och inom branschen.


KVALITET FÖRE KVANTITET

Vi har sedan 1918 utfört måleriarbete med fokus på kvalitet. Kvalitet för oss är ett måleriarbete som är genomtänkt och noggrant gjort, med produkter som bevarar ytor långsiktigt med så lite negativ påverkan på natur och arbetsmiljö. Vårt kvalitativa fokus ska fortsätta resultera i många långa kundrelationer och genomsyra alla våra projekt oavsett storlek.


LEDA GENOM INNOVATION

Vi strävar efter att kombinera nytänkande med vår anrika historia i vår verksamhet. Vi vill driva på arbetet mot en hållbar utveckling inom vår verksamhet och bransch genom att kontinuerligt utveckla vår kompetens och förmåga att leverera en miljövänlig måleritjänst. Vårt engagemang för kvalitet, hållbarhet och personlig service ska driva vår verksamhetsutveckling.

Kontakta oss

Vi hjälper dig måla om

Schööns Måleri kombinerar nytänkande med en anrik historia och drivs idag av 3e och 4e generationen, Lars Schöön och Victor Schöön.

040-180035 [email protected] Schööns Måleri ABPilotgatan 1 21239 Malmö Org nr: 556188-1607